شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1401-08-28

بسته خرسند ساز شهرداری برای بساز بفروش ها/ خزانه شهرداری چگونه پر می شود ؟

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به مصوبه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی که درآن تخفیف 40 درصدی برای سازندگانی که به صورت نقد […]