شماره مستقیم ثبت سفارش: 09127618098

1402-04-11

مجمع تشخیص با واردات خودروی کارکرده موافقت کرد

هیئت عالی نظارت مجمع، مصوبه مجلس در مورد«واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست های کلی ندانست و آن را تایید کرد. واردات خودروی کارکرده به گزارش […]